We will help you to protect your rights!

Applying

appropriate market research solutions

Helping

your business get back on its feet

Cieľom spoločnosti AQUATIP, s.r.o. je predovšetkým zodpovedný a etický prístup voči zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom. Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. sa preto zaväzuje k dodržiavaniu zásad uvedených v tomto Kódexe správania (ďalej aj len ako „Kódex“).

Tento Kódex má slúžiť predovšetkým k uvedomeniu si zodpovednosti každého zamestnanca a obchodného zástupcu spoločnosti AQUATIP, s.r.o. a zároveň má prezentovať hlavné princípy podnikateľskej činnosti spoločnosti AQUATIP, s.r.o.

Rozsah platnosti
Kódex správania platí jednotne v celej spoločnosti AQUATIP, s.r.o. a vo všetkých jej prevádzkach. Svojím konaním sa spoločnosť AQUATIP, s.r.o. chce zasadiť za ďalšie rozširovanie princípov zakotvených v tomto Kódexe.

Kódex správania spoločnosti AQUATIP, s.r.o. špecifikuje minimálne požiadavky a očakávania na etické správanie zamestnancov a obchodných zástupcov spoločnosti AQUATIP, s.r.o., bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Kódex správania sa vzťahuje na všetky oblasti, v ktorých sú zamestnanci a obchodní zástupcovia vnímaní ako jej reprezentanti.

Povinnosť dodržiavať súlad
Všetci zamestnanci a obchodní zástupcovia spoločnosti AQUATIP, s.r.o. zodpovedajú za to, že budú poznať a dodržiavať tento Kódex, ako aj iné interné nariadenia vzťahujúce sa na ich konkrétne úlohy a činnosti.

Všeobecné zásady
Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. uskutočňuje svoje obchody prostredníctvom právne, morálne a eticky bezchybných prostriedkov. Rovnaký prístup očakáva od svojich zamestnancov, obchodných zástupcov, obchodných partnerov, dodávateľov a zákazníkov.

Zamestnanci a obchodní zástupcovia spoločnosti AQUATIP, s.r.o. postupujú pri výkone svojej práce lojálne, úprimne, zodpovedne a s rešpektom voči ľudom. Ich ciele spočívajú v poskytovaní požadovaných výkonov zákazníkom a tomu zodpovedajúcemu podnikateľskému úspechu. Dôležitá je snaha splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s nimi.

Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. zakazuje a striktne odsudzuje využívanie akýchkoľvek nekalých a agresívnych obchodných praktík, rovnako aj klamlivného konania alebo klamlivého opomenutia konania v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. dbá na striktnom oddeľovaní súkromných záujmov zamestnancov a obchodných zástupcov spoločnosti od záujmov samotnej spoločnosti.

Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. dbá o odborné a osobné zdokonaľovanie svojich zamestnancov a obchodných zástupcov.

Zamestnanec a obchodný zástupca spoločnosti nesmie prijímať od tretej osoby finančné prostriedky a rovnako ich nesmie ani požadovať. Toto pravidlo platí bez výnimky. Taktiež sa nesmú prijímať iné druhy pozorností, či už od dodávateľov, zákazníkov alebo obchodných partnerov. Prijímať sa môžu iba pozornosti takého druhu ako sú napr. príležitostné pohostenia, darčeky v rámci všeobecne bežných obchodných zvyklostí, ktoré nie sú schopné ovplyvniť podnikateľké rozhodnutie.

Dodržiavanie legislatívy
Vo všetkých oblastiach svojej podnikateľskej činnosti sa spoločnosť AQUATIP, s.r.o. riadi zákonmi, nariadeniami a inými právnymi predpismi, pričom ide jednak o medzinárodné a vnútroštátne normy. V týchto sú zakotvené napríklad požiadavky na kvalitu výrobkov alebo zákazy určitého spôsobu správania a praktík. Pre spoločnosť AQUATIP, s.r.o. je najvyšším cieľom vyhovieť týmto zákonným nárokom a od svojich zamestnancov a obchodných zástupcov očakáva správanie v súlade so zákonom.

Etické správanie
Od všetkých zamestnancov a obchodných zástupcov sa očakáva, že budú dodržiavať najvyššie normy poctivosti a bezúhonnosti. V záujme spoločnosti AQUATIP, s.r.o. je okrem dodržiavania legislatívy aj dodržiavanie iných pravidiel: spoločenských, morálnych, sociálnych a kultúrnych ako aj konanie v súlade s nimi.

Pracovné normy a ľudské práva
Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. zakazuje zneužívanie detskej a nútenej práce, obchodovanie s ľuďmi, zdraviu škodlivé a nebezpečné pracovné podmienky a prostredie, ako aj každé také správanie, ktoré by nerešpektovalo ľudskú dôstojnosť a úctu k človeku.

Zdravie a bezpečnosť
Spoločnosť AQUATIP, s.r.o. zaručuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Zaväzuje sa dodržiavať zásady zakazujúce používanie nelegálnych zbraní, obťažovanie na pracovisku a nelegálne používanie alebo držbu alkoholu, drog a iných kontrolovaných látok na pracovisku.

Dodržiavanie Kódexu správania
Každý zamestnanec o obchodný zástupca je držiteľom tohto Kódexu a tento Kódex tvorí súčasť jeho pracovného dňa. Spoločnosť AQUATIP, s.r.o dbá na dodržiavanie tohto Kódexu. Pokiaľ zamestnanec alebo obchodný zástupca nerozumie niektorému ustanoveniu Kódexu, je povinný obrátiť sa na svojho nadriadeného a žiadať o vysvetlenie. Rovanko je povinný obrátiť sa na nadriadeného, ak má podozrenie, že zo strany jeho samotného alebo zo strany iného zamestnanca alebo obchodného zástupcu došlo k porušeniu tohto Kódexu. Za porušenie Kódexu správnania budú zamestnanci alebo obchodní zástupcovi po náležitom posúdení tohto porušenia primerane disciplninárne sankcionovaní.
 

Kontaktujte nás
Žiadosť o ďalšie informácie k týmto očakávaniam a požiadavkám adresujte na: AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina, aquatip@aquatip.eu , +421915805497